Wij waken over uw bedrijfs- en verzuimrisico's

RGD Solutions verzorgt voor ondernemers, arbodiensten, verzuimbegeleiders, instellingen en instanties de Gezondheidsmanagement, Verzuimpreventie, Bedrijfszorg & Adviezen op professionele wijze.

Hierbij kunt u denken aan:

RGD Solutions

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Heeft u alle bedrijfsrisico’s inzichtelijk gemaakt d.m.v. een professionele Risico- Inventarisatie & Evaluatie? Elke ondernemer heeft de verplichting een complete RI&E te bezitten.

Klik hier

Wat is een RI&E

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Het is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid te bevorderen. Maak vandaag nog een afspraak met RGD Solutions en wij verzorgen voor u een overzichtelijke en complete RI&E.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

RGD Solutions verzorgt voor organisaties en instellingen de preventief medisch onderzoek (PMO) bij haar werknemers uitgevoerd door onze specialist en reduceren hiermee het ziekteverzuim.

Klik hier

PMO voorkomt verzuim

Beroepsziekten en werkgerelateerde gezondheidsschade kun je alleen voorkomen als je vroegtijdig de risico’s van het werk signaleert. Werk aan een gezond bedrijf.

Preventief & Curatief Werkplekonderzoek (WPO)

RGD Solutions verricht werkplekonderzoek bij organisaties en verminderd hierdoor (werk)gerelateerde klachten die kunnen ontstaan door verkeerde werkhouding en bewegingsgedrag.

Klik hier

Ontstaan lichamelijke klachten

De meeste lichamelijke klachten ontstaan in arbeidssituaties, waar bijvoorbeeld in verkeerde houdingen wordt gewerkt. Een WPO van RGD Solutions verlaagd deze klachten.

Spoedcontrole door Verzuimrapporteur

Het is bewezen dat het effect van een (spoed)controle bij verzuimende werknemers het verzuim drastisch terugdringen en de duur van het verzuim verminderen.Vraag hier digitaal een spoedcontrole aan.

Klik hier

Voorkom hoge kosten

Ziekteverzuim kan voor een werkgever flink in de papieren lopen. Zo kost een zieke werknemer gemiddeld anderhalf tot twee keer zijn salaris. Vraag een huisbezoek aan.

Waarom een RI&E?

  • Wettelijk verplicht Arbowet

  • Eis bij afsluiten AVB

  • Geen verhoogd eigen risico

  • Alle bedrijfsrisico’s inzichtelijk

  • (Langdurig)Verzuim verlagend

  • >Aftoetsen verplicht +25 WN

Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)


Conform artikel 5 in de Arbowet is elke ondernemer verplicht te beschikken over een RI&E inclusief Plan van Aanpak.

In de RI&E staan o.a. alle maatregelen beschreven om de (rest)risico’s te beheersen.

De afwezigheid of niet actueel zijn van een RI&E door de Inspectie van SZW wordt bestraft met een forse boete.

Tevens is dit een eis geworden van verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren dat u over een geldige en bijgewerkte RI&E moet beschikken wanneer u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bezit of heeft aangevraagd.

Veelal zal in de verzekeringsvoorwaarden van de AVB opgenomen zijn dat er een verhoogd eigen risico geldt bij het ontbreken van een geldige RI&E.

Organisaties met 25 of meer medewerkers zijn wettelijk verplicht hun RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde veiligheidskundige of kerndeskundige.

RGD Solutions verzorgt een compleet en overzichtelijke RI&E met Plan van aanpak tegen een zeer aantrekkelijk tarief. Tevens is het bij ons mogelijk om indien gewenst een abonnement af te sluiten, waarna uw RI&E elk jaar wordt gecontroleerd en bijgewerkt zodat u elk jaar aan alle wettelijke en verzekeringstechnische RI&E verplichtingen voldoet.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Elke werkgever dient hun medewerkers eens per vier jaar een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden.

Het voordeel van een PMO is dat eventuele lichamelijke klachten vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Dit kan de werkgever veel kosten besparen om (langdurig) verzuim voor te zijn.

RGD Solutions kan u helpen om aan deze Wettelijke Verplichting te voldoen. Niet alleen is dit een verplichting maar ook nog eens zeer goed voor uw onderneming. Gezonde werknemers presteren beter, sneller, leveren extra inzet en zijn ook nog eens prettiger collega’s. Uw medewerkers zijn een belangrijke factor om succesvol te kunnen ondernemen.

Onze specialist verzorgt professioneel, discreet en nauwkeurig het Preventief Medisch Onderzoek en geeft elke medewerker voldoende individuele adviezen om lichamelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

PMO pakketten

Vragenlijsten

Aanwezig in: Standaard pakket

Bloeddruk- polsmeting

Aanwezig in: Standaard pakket

Lengte/Gewicht BMI

Aanwezig in: Standaard pakket

Bloedonderzoek (Suiker/cholesterol)

Aanwezig in: Standaard pakket

Vetpercentage

Aanwezig in: Standaard pakket

Visustest

Aanwezig in: Extra pakket

Longfunctietest

Aanwezig in: Extra pakket

Gehoortest

Aanwezig in: Uitgebreid pakket

E.C.G. (ElektroCardioGram)

Aanwezig in: Uitgebreid pakket

Cardiovasculair risicoprofiel

Aanwezig in: Standaard pakket

Adviesgesprek

Aanwezig in: Standaard pakket

RGD Solutions - WPO

Preventief & Curatief Werkplekonderzoek (WPO)

Ergonomische werkplekonderzoek en werkplekadvies geeft elke leidinggevende een duidelijk beeld van de mogelijke knelpunten op de werkplek van de werknemer. Om lichamelijke klachten te voorkomen dient er goed gekeken te worden hoe de werkplek is ingericht en of het meubilair op de juiste wijze en hoogtes staan ingesteld.

Wanneer al deze punten niet correct zijn afgesteld specifiek op de betreffende werknemer, kan dit zorgen voor rug-, schouder- en nekklachten. RGD Solutions let met name tijdens het WPO in het bijzonder op eventuele bestaande lichamelijke klachten. Direct al tijdens de werkplekonderzoek en werkplekadvies krijgt de werknemer een gericht advies zodat de werknemer zonder lichamelijke problemen ontspannen zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren en productief is voor de werkgever.

RGD - Spoedcontrole Huisbezoek

Spoedcontrole huisbezoek bij verzuimende werknemer

De hoge kosten tijdens een ziekteverzuim worden veelal onderschat en is het juist van groot belang om de re-integratie vanaf de eerste dag weer op te starten! Het is gebleken dat de jaarlijkse kosten op ziekteverzuim drastisch waren verminderd, na structureel een Spoedcontrole huisbezoek bij alle verzuimende werknemers te verzorgen.

Onze doelstelling is om het ziekteverzuim van elke organisatie en instantie te minimaliseren. Het is bewezen dat het effect van Spoedcontrole huisbezoeken het verzuim drastisch terugdringen en de duur van het verzuim verminderen.

RGD stimuleert de personeelsleden om hun werk weer te hervatten en maakt duidelijke en concrete afspraken met de verzuimende werknemer betreft werkhervatting. Een huisbezoek bij een verzuimende werknemer is geen negatief beeld, maar belangstelling vanuit de werkgevers kant en wij verlagen de drempel om weer aan het werk te gaan.

Vraag hier online spoedcontrole huisbezoek aan

RGD - Aanvragen
calamiteitenplan

Bedrijfsongevallen

Voorkom bedrijfsongevallen en denk niet: “In mijn branche zijn er geen risico’s” Bescherm uw werknemers en voorkom stagnatie. RGD Solutions kan u helpen.

Werkplekonderzoek - RGD Solutions

Gezond ondernemen

Een gezonde onderneming heeft u zelf in de hand. RGD Solutions signaleert vroegtijdig risico’s, stagnaties, belemmeringen en lichamelijke belasting.

Werkplekonderzoek - RGD Solutions

(Langdurig) verzuim

Voorkom (langdurig) verzuim onder uw medewerkers. RGD Solutions biedt u een goede en betaalbare verzuimpreventie. Dit bespaart u al snel veel geld per jaar.

Referentie - RGD Solutions

Uw visitekaartje

Gemotiveerde medewerkers leveren een hogere productie, kwaliteit, inzet, collegialiteit, sfeer, stabiliteit en hebben minder begeleiding nodig.

Arbobeleid & Wetgeving

Elke onderneming heeft te maken met bepaalde wetgevingen en Arbobeleid. Maar wat zijn nu de belangrijkste zaken waar u aan moet denken?

Terugbel actie
Gelieve dit veld leeg te laten.

rgd-arbobeleidArbobeleid is alles wat u als werkgever doet om uw werknemers veilig en gezond te laten werken. Uw bent volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. RGD stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers.

Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
Preventief Medisch Onderzoek (PMO);
Ziekteverzuimbeleid;
Bedrijfshulpverlening (BHV);
Preventiemedewerker.

RGD WetgevingWerknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

RGD Solutions kan u helpen om uw onderneming aan de verplichtingen te voldoen die voor u en uw onderneming noodzakelijk zijn. Met een overzichtelijke Risico-Inventarisatie & Evaluatie van RGD Solutions heeft u direct een compleet beeld van alle genoemde punten.

RGD RI&ERisico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Bij een RI&E hoort verplicht een Plan van Aanpak. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een Risico-inventarisatie en evaluatie op te stellen.

RGD Solutions levert voor u de overzichtelijkste, betaalbaarste en complete RI&E, inclusief Plan van Aanpak. Wanneer er in uw onderneming meer dan 24 werknemers (inclusief inleners, stagiaires etc werkzaam zijn, dient de RI&E te worden afgetoetst door een kerndeskundige. RGD Solutions verzorgt het complete RI&E pakket met eventuele benodigde documenten zoals bedrijfs- en verzuimreglementen, formulier gevaarlijke stoffen en nog veel meer

RGD-logo-Kl-DEFWat kan RGD Solutions voor u betekenen? RGD Solutions kan u op vele vlakken van dienst zijn, zonder dat u verschillende partijen in te schakelen.

Hierbij kunt u denken aan Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Werkplek onderzoek (WPO) Spoedcontrole huisbezoek tijdens verzuim, onafhankelijke bemiddelaar tussen partijen en alle zorg betreft al uw wettelijke verplichtingen conform de Arbowet.

Daarnaast leveren wij op maat de juiste benodigde documenten zoals BHV-Plan, Calamiteitenplan, Bedrijfs- en verzuimreglementen, Arbeidsovereenkomsten en alle benodigde formulieren die met een RI&E te maken kunnen hebben.

+ Arbobeleid

rgd-arbobeleidArbobeleid is alles wat u als werkgever doet om uw werknemers veilig en gezond te laten werken. Uw bent volgens de Arbowet verplicht om hiervoor te zorgen. RGD stelt het arbobeleid op in samenwerking met de vertegenwoordiging van werknemers.

Het arbobeleid moet in elk geval bestaan uit:
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
Preventief Medisch Onderzoek (PMO);
Ziekteverzuimbeleid;
Bedrijfshulpverlening (BHV);
Preventiemedewerker.

+ Arbowetgeving

RGD WetgevingWerknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Daarnaast zijn er ook nog andere wetten die werknemers beschermen tegen eventuele negatieve aspecten op het werk. De wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden is ingedeeld in drie niveaus: de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling.

RGD Solutions kan u helpen om uw onderneming aan de verplichtingen te voldoen die voor u en uw onderneming noodzakelijk zijn. Met een overzichtelijke Risico-Inventarisatie & Evaluatie van RGD Solutions heeft u direct een compleet beeld van alle genoemde punten.

+ RI&E-plichtig

RGD RI&ERisico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is verplicht voor alle werkgevers met personeel. Bij een RI&E hoort verplicht een Plan van Aanpak. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een Risico-inventarisatie en evaluatie op te stellen.

RGD Solutions levert voor u de overzichtelijkste, betaalbaarste en complete RI&E, inclusief Plan van Aanpak. Wanneer er in uw onderneming meer dan 24 werknemers (inclusief inleners, stagiaires etc werkzaam zijn, dient de RI&E te worden afgetoetst door een kerndeskundige. RGD Solutions verzorgt het complete RI&E pakket met eventuele benodigde documenten zoals bedrijfs- en verzuimreglementen, formulier gevaarlijke stoffen en nog veel meer

+ RGD

RGD-logo-Kl-DEFWat kan RGD Solutions voor u betekenen? RGD Solutions kan u op vele vlakken van dienst zijn, zonder dat u verschillende partijen in te schakelen.

Hierbij kunt u denken aan Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Werkplek onderzoek (WPO) Spoedcontrole huisbezoek tijdens verzuim, onafhankelijke bemiddelaar tussen partijen en alle zorg betreft al uw wettelijke verplichtingen conform de Arbowet.

Daarnaast leveren wij op maat de juiste benodigde documenten zoals BHV-Plan, Calamiteitenplan, Bedrijfs- en verzuimreglementen, Arbeidsovereenkomsten en alle benodigde formulieren die met een RI&E te maken kunnen hebben.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH